Ibali Lakhe: IiNtombi ZikaModjadji (e-book)

R140.00

Category:
Share

Description

Uninzi lweembali lubekela bucala okanye lujongela phantsi indima edlalwa ngabasetyhini kuluntu. Uthotho lwezibhalo ezithi Ibali Lakhe, lubalisa amabali abasetyhini ukucanda izwekazi laseAfrika.

Ibali Lakhe. Iintombi zikaModjadji, liphawula ngamabali angama-30 abasetyhini baseMzantsi Afrika yaye liquka amaqela abasetyhini, abo amabali abo aneemfundiso ezibalulekileyo kumantombazana namakhwenkwe kuyo yonke indawo.

———————————————————-

Most of history excludes or underplays the role that women play in society. The Her Story series, tell he stories of women across the African continent.

Ibali Lakhe. Iintombi zikaModjadji, features 30 South African women and women’s groups, whose stories have important lessons for girls and boys everywhere.